Wesprzyj nasze działania

Poradnictwo – Edukacja – Rzecznictwo

Trzeba działać!

Praca organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, migracji i antydyskryminacji jest teraz bardzo potrzebna – sytuacja polityczna i nastroje społeczne stały się szczególnie nieprzyjazne dla cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce. Dlatego pomimo nieustających trudności finansowych nadal prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa dla osób doświadczających dyskryminacji, pracujemy w terenie, szkolimy, publikujemy, sieciujemy się z innymi organizacjami.

Wesprzyjcie nas w tych działaniach!

Wpłaty pomogą nam oraz naszym klientkom i klientom, będą też Waszym wkładem w budowanie społeczeństwa bardziej otwartego i przyjaznego nam wszystkim.

Działamy od 2009 r. pomagając migrantom i migrantkom w walce o ich prawa. Chcemy by Wrocław był miastem, w którym czują się bezpiecznie i komfortowo. Wspieramy rozwój społeczeństwa otwartego na ludzi różnych kultur, religii i pochodzenia. Wierzymy, że integracja to obopólny wysiłek osób nowo przybyłych i nasz – społeczeństwa przyjmującego.

 • Pomagamy cudzoziemkom i cudzoziemcom w dokumentowaniu pobytu w Polsce, tłumaczymy polskie zwyczaje i realia, asystujemy podczas wizyt w urzędach, na policji, u lekarza. Prowadzimy punkt nieodpłatnego poradnictwa w zakresie dokumentowania pobytu, prawa rodzinnego i prawa pracy (link).
 • Występujemy jako ekspertki/eksperci podczas rozpraw sądowych.
 • Interweniujemy gdy prawa migrantów i migrantek są łamane.
 • Edukujemy dzieci i młodzież prowadząc zajęcia o tematyce antydyskryminacjnej w szkołach.
 • Pracujemy ze społecznością romskich migrantów i migrantek z Rumunii i wspieramy dzieci z tej społeczności w procesie edukacji.
 • Od 2010 r. realizujemy projekt “SUKURS. Przeciwko Przemocy Motywowanej Uprzedzeniami skierowany do osób narażonych i doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami (PMU). (link)
 • Prowadzimy szkolenia dla policjantów i policjantek, kadry pedagogicznej, pracowników i pracowniczek społecznych oraz innych grup zawodowych.
 • Monitorujemy instytucje publiczne pod kątem ich przygotowania do obsługi cudzoziemców. Bierzemy udział w debatach, dyskusjach i spotkaniach na temat migracji i wielokulturowości. Piszemy i publikujemy książki, w których prezentujemy perspektywę migrantów i migrantek.

Edukacja

Od 2012 r. wspieramy i monitorujemy proces edukacji dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii mieszkających we Wrocławiu. Dzięki konsekwentnym wysiłkom wielu osób, w 2014 r. po raz pierwszy dzieci z tej społeczności rozpoczęły naukę w systemie edukacji formalnej. Co roku kolejni uczniowie i uczennice podejmują naukę w szkole podstawowej. Ich wiek, umiejętności i kompetencje są bardzo zróżnicowane. Wsparcie w postaci zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych uwzględniających ich potrzeby i możliwości ułatwia radzenie sobie w nowym środowisku szkolnym oraz sprostanie wymogom programu nauczania.

Nomada prowadzi ponadto działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej skierowane do społeczeństwa większościowego.

Dowiedz się więcej

Wspierając działania NOMADY zapewniasz:

 • Indywidualne wsparcie edukacji dzieci ze społeczności romskich migrantów: prowadzenie przez edukatorkę zajęć wyrównawczych, pomoc odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości, rozwiązywaniu trudności w nauce. Głównym celem tych działań jest pomoc dzieciom w osiąganiu postępów w nauce, a tym samym zapobieganie ich zniechęceniu, które może skutkować przerwaniem edukacji.
 • Wsparcie rodziców w kontakcie ze szkołą: pomoc w tłumaczeniu procedur, wypełnianiu dokumentów, przekazywanie informacji związanych z procesem edukacji i postępami w nauce. Wsparcie rodziców jest szczególnie ważne, ponieważ jest to ich pierwszy kontakt z polskim systemem edukacji, związanymi z nim procedurami i obowiązkami. Pomoc osoby posiadającej zaufanie w społeczności sprzyja lepszej komunikacji i współpracy rodziców ze szkołą.
 • Wsparcie kadry pedagogicznej: współpracę z nauczycielami, pośredniczenie w przekazywaniu informacji rodzicom, uzupełnianie działań szkoły poprzez edukację nieformalną;
 • Monitorowanie procesu edukacji dzieci ze społeczności Romów pochodzących z Rumunii;
 • Kontynuację działań edukacyjnych skierowanych do przedstawicielek/przedstawicieli społeczeństwa większościowego i do osób narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami.
<iframe style="width:460px; height:307px;" src="//e.issuu.com/embed.html#9810331/48501001" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Wsparcie społeczności Romów rumuńskich

W ramach działań na rzecz społeczności migrantek/migrantów z Rumunii stworzyliśmy stanowisko asystentki / asystenta rodzin romskich. Ich podstawowym zadaniem jest indywidualne wsparcie w rozwiązywaniu problemów, z jakimi Romowie stykają się na co dzień.

Asystent rodziny pomaga przejść procedury, wypełnić wnioski, towarzyszy podczas wizyt w urzędach i u lekarzy, „prowadzi” daną rodzinę czy osobę pod kątem rozwiązania konkretnego problemu. Asystentka/asystent rodziny pełni także także funkcję tłumacza kulturowego – wspiera Romów w pierwszych kontaktach z urzędnikami, pracownikami instytucji publicznych, lekarzami, funkcjonariuszami służb publicznych.

Dowiedz się więcej

Bariera językowa i różnice kulturowe często stanowią problem dla obu stron. Zarówno Romom, jak i Polakom pomagamy zrozumieć się nawzajem. Warto zaznaczyć, że tylko niektórzy Romowie rumuńscy znają język polski na tyle, aby samodzielnie poruszać się w rzeczywistości formalno-administracyjnej. Posługują się prostym, nieformalnym językiem, którego nauczyli się „na ulicy”. Tłumacze kulturowi zapraszani są do współpracy przez sądy rodzinne, policje, domy dziecka, kuratorów sądowych. Jesteśmy w stałym kontakcie ze społecznością. Odpowiadamy na potrzeby, ale także proponujemy działania. Staramy się wzmacniać, nadawać nowe kompetencje. Zachęcamy do wypowiadania się we własnym imieniu.

Wspierając NOMADĘ pomożesz opłacić pracę asystentek/asystentów rodzin romskich!

<iframe style="width:460px; height:327px;" src="//e.issuu.com/embed.html#9810331/32526190" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Poradnictwo

Zajmujemy się udzielaniem nieodpłatnych porad cudzoziemkom i cudzoziemcom w zakresie dokumentowania pobytu, kwestii rodzinnych, spraw pracowniczych, zdrowotnych i innych. Dostępność tego typu wsparcia jest kluczową potrzebą zgłoszoną nam przez naszych klientów i klientki. Poradnictwo prowadzone jest zarówno stacjonarnie – w biurze organizacji, jak i w terenie w formie  asystentury – towarzyszymy osobom które się do nas zgłaszają podczas wizyt w urzędach, u lekarzy, na policji, w sądzie. Pełnimy rolę tłumaczy językowych i kulturowych. Wspieramy w rozwiązaniu konkretnego problemu.

Dowiedz się więcej

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że podstawowe problemy cudzoziemek/-ców to: niskie kompetencje językowe (lub ich brak) w zakresie języka polskiego, słaba znajomość realiów społeczno-kulturowych, niekorzystny status społeczno-ekonomiczny, poczucie niechęci ze strony otoczenia, doświadczanie uprzedzeń i dyskryminacji, nieznajomość polskich przepisów i procedur prawnych.

Problemy te utrudniają samodzielne funkcjonowanie i negatywnie przekładają się na standard życia migrantek i migrantów. Równy dostęp do usług i możliwość udziału w życiu społecznym jest także niezbędnym warunkiem integracji. Dlatego prowadzenie biura porad jest jednym z kluczowych działań NOMADY. Usługa poradnictwa jest oparta na relacji wzajemnego zaufania i zapewnieniu pełnej anonimowości osobom które się do nas zgłaszają. Punkt poradnictwa czynny jest trzy razy w tygodniu.

Wspierając NOMADĘ, pomożesz opłacić pracę osób które udzielają porad!

<iframe style="width:460px; height:325px;" src="//e.issuu.com/embed.html#9810331/49324450" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Rzecznictwo

Od początku naszej działalności staramy się uważnie wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania ludzi z którymi pracujemy. Wspieramy migrantki i migrantów, kiedy decydują się zabrać publicznie głos w swoim imieniu. Przeprowadzamy badania, monitorujemy instytucje, publikujemy raporty, rozmawiamy z decydentami, rekomendujemy zmiany, dzielimy się dobrymi praktykami, występujemy w mediach.

Dowiedz się więcej

Projekt “Welcome To” http://welcome.nomada.info.pl/ w którym przeprowadziłyśmy badania wśród cudzoziemców i cudzoziemek mieszkających we Wrocławiu nt. pięciu wrocławskich  instytucji (Wydział ds. Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Straż Graniczna, Policja – trzy komisariaty we Wrocławiu, dworce PKP i PKS we Wrocławiu) w kontekście ich przygotowania do kontaktu z osobami nie posługującymi się językiem polskim i pochodzącymi z innych kultur. Rozmawiałyśmy też z pracownikami/pracowniczkami tych instytucji i przeprowadziłyśmy monitoring trzech z nich – Wydziału ds. Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, dworca PKP i dworca PKS. Efektem badań były publikacje skierowane do w/w instytucji zawierające opracowane wyniki badań i rekomendacje.   

Projekt “Sukurs” http://sukurs.nomada.info.pl/, w którym wspieramy osoby, które zostały zaatakowane ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, przeprowadzamy szkolenia i konsultacje dla funkcjonariuszy/-ek policji, monitorujemy postępowania prokuratorskie i sprawy sądowe. Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi i grupami występujemy na rzecz poprawy sytuacji migrantek i migrantów narażonych na ksenofobiczne i rasistowskie ataki. Przeprowadzamy kampanie skierowane do społeczności przyjmującej https://www.youtube.com/watch?v=46t20K9KR4w , https://issuu.com/stow.nomada/docs/komiks_3z/2

Praca ze społecznością rumuńskich Romów. Od początku naszej współpracy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu i innych polskich miastach zwracamy uwagę decydentów i społeczności przyjmującej na skrajne wykluczenie ekonomiczne tej grupy jak i na wielopoziomową dyskryminację, której doświadczają każdego dnia. Reagujemy na systemową przemoc (zagrożenia eksmisją, wysiedlenia, ataki na osiedla  zamieszkałe przez romskie rodziny). Rozmawiamy z urzędnikami różnych szczebli – od osoby przyjmującej wniosek w lokalnej instytucji po Prezeskę Rady Ministrów RP. Efektami naszej pracy interesują się międzynarodowe instytucje m.in. – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Komisja Europejska, Rada Europy.

Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogły kontynuować działania rzecznicze. Będziemy opracowywać i kolportować raporty, organizować wydarzenia, spotykać się z decydentami, współpracować z organizacjami spoza Wrocławia.

<iframe style="width:460px; height:327px;" src="//e.issuu.com/embed.html#9810331/10188363" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami

Chcemy, by Wrocław był bezpieczny dla każdej osoby – niezależnie od tego jaki ma paszport, kogo kocha i w jakiego boga wierzy. W tym celu nawiązujemy i utrzymujemy bezpośrednie kontakty z osobami należącymi do grup narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami – cudzoziemcami/-kami, przedstawiciel(k)ami mniejszości etnicznych i religijnych, osobami LGBTQI, działacz(k)ami ruchów społeczno-politycznych. Edukujemy na temat praw przysługujących osobom poszkodowanym przez pmu, udzielamy porad prawnych, towarzyszymy na policji i w salach sądowych. Monitorujemy sytuację cudzoziemców i cudzoziemek we Wrocławiu, szkolimy i pokazujemy perspektywę naszych klientów i klientek.

Dowiedz się więcej

Nieprzerwanie od 2010r. realizujemy Sukurs – projekt przeciwko przemocy motywowanej uprzedzeniami” skierowany do osób narażonych i doświadczających pmu. W projekcie SUKURS kluczowym działaniem jest praca community workerek czyli osób pracujących z przedstawicielami/-kami narażonych społeczności. Community workerki edukują metodą “face to face” na temat pmu oraz praw przysługujących osobom poszkodowanym. Asystują osobom poszkodowanym podczas raportowania na policji i prokuraturze oraz podczas rozpraw sądowych. Występują w charakterze osób zaufania, tłumaczy/-ek, włączają się w postępowanie jako przedstawiciele/-ki organizacji społecznej, występują jako rzecznicy/-czki, popularyzują problematykę przemocy motywowanej uprzedzeniami, prowadzą niezależny monitoring incydentów rasistowskich. Community working jest metodą, która pozwala określać realne potrzeby i problemy migrantek/-ów oraz reagować na nie w adekwatny sposób. Nasza praca wywołuje efekt „kuli śnieżnej” i sprawia, że jesteśmy rozpoznawane jako organizacja w środowisku migrantów/-ek. Przez 5 lat community workerki odbyły blisko 900 spotkań z osobami narażonymi i doświadczającymi pmu i zebrały informacje o 430 atakach motywowanych uprzedzeniami – wyzwiskach, groźbach i pobiciach.  Przeprowadziliśmy 6 warsztatów dla 131 policjantów,  i 39 warsztatów na temat przemocy motywowanej uprzedzeniami i sposobów reagowania na nią dla 239 osób (migrantów/-ek, aktywistów/-ek, wolontariuszy/-ek)

W ramach projektu działa punkt wsparcia, w którym oferujemy nieodpłatne porady prawne osobom które są narażone bądź doświadczyły pmu. Zrealizowałyśmy także kampanię społeczną „Zobacz Zrozum Zareaguj” której celem było pokazanie perspektywy osób pokrzywdzonych i problemu braku reakcji otoczenia na incydenty rasistowskie dziejące się w przestrzeni publicznej. Punkt widzenia osób pokrzywdzonych jest dla nas bardzo ważny i dlatego staramy się ten wzmacniać ich głos. W ramach kampanii powstał film, w którym wystąpiły zaprzyjaźnione z NOMADĄ osoby pochodzące z grup mniejszościowych. Wydaliśmy także komiks z historiami osób, które doświadczyły przemocy motywowaniej uprzedzeniami.

Wspierając NOMADĘ, pomożesz opłacić pracę community workerek!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/46t20K9KR4w?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>